Başbakanlık Eylem Planı

Başbakanlıktan:

Konu : Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

GENELGE 2014/10

Tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmeleri, bu ürün ve hizmetleri bilinçli bir şekilde kullanabilmeleri ve finansal piyasalarda yanlış uygulamalara karşı korunmaları, finansal piyasaların istikrarı ve gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda alınacak tedbirlerin başarısı; ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanması ve uygulanmasına, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve başta tüketiciler olmak üzere tüm paydaşların desteğine bağlı bulunmaktadır.

Bireylerin finansal sistemle ilişkisinde üç temel alan ön plana çıkmaktadır. Bunlar; finansal ürün ve hizmetlere erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunmasıdır. Finansal ürün ve hizmetlere erişim; hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir. Finansal eğitim; tüketici ve yatırımcıların bilgilendirilmeleri yoluyla finansal ürünlere, kavramlara ve risklere yönelik farkındalıklarının ve yetkinliklerinin artırılmasıdır. Finansal tüketicinin korunması; finansal ürün ve hizmetleri arz edenler ile bunları talep edenler arasında hakkaniyetli ve adil bir alışveriş ortamını temin etmeye yönelik düzenlemeleri ifade etmektedir.

Finansal istikrar ile ilgili olarak kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak üzere, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nin 38’inci maddesi ile kurulan Finansal İstikrar Komitesi; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkanlarından oluşmaktadır. Finansal istikrar ile arasındaki yakın ilişki dolayısıyla bu alandaki konular, ülkemizin de üyesi olduğu G-20 ve Finansal İstikrar Kurulu gündemlerine paralel olarak ülkemizde Finansal İstikrar Komitesinde ele alınmaktadır.

Finansal İstikrar Komitesi tarafından yukarıda sayılan birbirleriyle ilişkili finansal konular, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış; ülkemiz öncelikleri, ilgili diğer paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak “Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları” (Strateji ve Eylem Planları) hazırlanmıştır. Söz konusu Strateji ve Eylem Planları bu Genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacak olup Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK’nın resmi internet sayfalarında yayımlanacaktır.

Strateji ve Eylem Planlarında belirlenen hedeflere, öngörülen sürede ulaşılabilmesi için; her bir eylem için belirlenen kurum ve kuruluşlar; hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da etkin bir işbirliği ve eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edecektir. Finansal İstikrar Komitesi tarafından; gerektiğinde Strateji ve Eylem Planlarında değişiklik yapılabilecek, yapılan değişiklikler ile güncellemeler ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir.

Strateji ve Eylem Planlarının uygulama sürecinin izlenmesi; Finansal İstikrar Komitesi sekretarya hizmetlerini yürüten Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek, her bir eylem planı için belirlenen koordinatör kuruluş; eylem gerçekleşmelerini, Finansal İstikrar Komitesince belirlenen dönemler itibarıyla raporlayacak, bu raporlar söz konusu Komite tarafından değerlendirilecektir.

Strateji ve Eylem Planlarının uygulanması, bu süreçte kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, bu konuda Finansal İstikrar Komitesi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve katkı sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Devamı için tıklayınız.